ای عمو

مطرب مهتاب رو هر چه شنیدی بگو

ما همگان محرمیم هر چه بدیدی بگو


ای شه و سلطان من وای طربستان من

در حرم جان ما هر چه رسیدی بگو


ای شده از دست من خون دل و سرمست من

ای همه را دیده تو آنچه گزیدی بگو


نرگس خمار او ای که خدا یار او

دوش زگلزار او هر چه بچیدی بگو


عید بیاید رود عید تو ماند ابد

از فلک بی مدد چون برهیدی بگو


در شکرستان جان غرقه شدیم ای عمو

زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو


میکشدم می بچپ میکشدم دل بر است

رو که کشاکش خوشست تو چه کشیدی بگو


می بقدح ریختی فتنه بر انگیختی

قفل خرابات را چون تو کلیدی بگو


شور خرابات ما نور مناجات ما

پرده حاجات ما نه تو دریدی بگو


ماه در ابر اندرون تیره شده است وزبرون

ای مه کز ابرها پاک و بعیدی بگو


ظل تو پاینده باد ماه تو تابنده باد

چرخ تو آینده باد از چه رمیدی بگو


مرد مجاهد بدی عابد و زاهد بدی

عاقبتا همچو مرغ از چه پریدی بگو


در هوس شمس دین شیفته از عقل و دین

از دو جهان همچو باد چست جهیدی بگو

/ 2 نظر / 20 بازدید
باران..........دخت

پنج وارونه چه معنا دارد؟ خواهر کوچکم از من پرسید من به او خندیدم کمی آزرده و حیرتزده گفت روی دیوار و درختان دیدم باز هم خندیدم گفت دیروز خودم دیدم مهران پسر همسایه پنج وارونه به مینو می داد آن قدر خنده برم داشت که طفلک ترسید بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم بعدها وقتی بارش بی وقفه درد سقف کوتاه دلت را خم کرد بی گمان می فهمی پنج وارونه چه معنا دارد؟ حمید مصدق

آشنا جان كسي نداند شما كه بهتر ميدانيد من هيچ وقت جسارت نمي كنم حلال خدا را حرام كنم !!! بنابراين مطمئن باشين به من نمي آيد كه خودم را از نعمات الهي محروم كنم حتي به اندازه لبخندي .... با من "آشنا" تر شو نازنين ...